Protokół
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tuchom z dnia 18.09.2019r.

 
I.                          Zebranie Wiejskie otworzył Pan Sołtys Zbigniew Lidzbarski o godz.: 18:15 i trwało do godz.: 20:20.
 
II.                        W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg załączonej listy obecności                                                                                                      - osób oraz
·       Burmistrz- Wojciech Kankowski;
·       Przewodniczący Rady Gminy- Witold Szmidtke;
·       Radny Rady Gminy- Tadeusz Klawikowski;
·       Radny Rady Gminy- Jacek Fopke;
·       Wicestarosta Powiatu Kartuskiego- Piotr Fikus;
 
 
III.                      Na protokolanta Zebrania Wiejskiego wybrano Panią Dominikę Klawikowską.
 
 
IV.                    Pan Sołtys Zbigniew Lidzbarski zaproponował następujący porządek obrad:
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2.      Stwierdzenie   liczby   mieszkańców   uczestniczących      w                         Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3.      Wybór protokolanta.
4.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5.      Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6.      Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
7.      Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
8.      Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
10.   Sprawy różne.
11.   Zakończenie obrad.
Pani Iwona Gołębiewska zaproponowała aby do porządku obrad dołączyć punkt o zamianie przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 
Nowy porządek obrad zaproponowany przez Panią Iwonę Gołębiewską:
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.      Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2.      Stwierdzenie   liczby   mieszkańców   uczestniczących       w                         Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
3.      Wybór protokolanta.
4.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
5.      Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie.
6.      Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
7.      Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
8.      Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
10.   Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zamiany  przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
11.   Głosowanie za przyjęciem wniosku sołectwa w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
12.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku sołectwa w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
13.   Sprawy różne.
14.   Zakończenie obrad.
 
V.                      Zebranie Wiejskie zatwierdziło proponowany przez Panią Iwonę Gołębiewską porządek obrad:
Ilością głosów „za”- 43, „przeciw” -0, „wstrzymujących się” -1
 
 
VI.                    Pan Sołtys przedstawił propozycje wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.:
 
Pan Sołtys przedstawił wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej:
 
Treść wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
VII.                  Mieszkańcy dyskutowali nad propozycjami wniosków w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 
 
TREŚĆ DYSKUSJI:
 
1.     Wysokość funduszu przeznaczone na Dzień Seniora.
Mieszkanka Tuchomia zakwestionowała wysokość funduszu na Dzień Seniora, według niej kwota ta powinna zostać pomniejszona o 1000 zł.
Członkini Rady Sołeckiej wytłumaczyła iż liczba seniorów w sołectwie nadał się zwiększa, zaś fundusz na ten cel jest taki sam jak na rok 2019.
2.     Progi zwalniające na ul. Szkolnej.
Jedna z mieszkanek Tuchomia przypomniała o wniosku jaki mieszkańcy złożyli w sprawie położenia 3 progów zwalniających na ul. Szkolnej. Zauważyła iż w proponowanym podziale funduszu sołeckiego, nie uwzględniono tego zadania.
Sołtys wraz z Radą Sołecką wytłumaczyli iż Fundusz Sołecki na 2020 rok jest znacznie mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadmieniono również iż to zadanie zostało wpisane do wniosku Sołtysa i Rady Sołeckiej do Budżetu Gminy na 2020.
3.     Wysokość środków przeznaczonych na płyty YOMB
Mieszkanka Tuchomia zakwestionowała potrzebę wydatkowania tak znacznej ilości pieniędzy na położenie płyt YOMB w sołectwie. Jeden z mieszkańców oznajmił również iż Fundusz Sołecki nie powinien być przeznaczany na takie cele.
Burmistrz Gminy Żukowo przypomniał iż Fundusz Sołeckie to część budżetu Gminy Żukowo, zaproponowany zaś przez Radę Sołecką budżet jest według niego dobrze zbilansowany.
4.     Dywaniki asfaltowe
Mieszkaniec Tuchomia zauważył iż drogi powinny być remontowane dopiero po położeniu kanalizacji. Również zaproponował aby zamiast płyt YOMB, inwestować w dywaniki asfaltowe.
Burmistrz gminy Żukowo oznajmił iż położenie dywanika asfaltowego jest o połowę droższe od utwardzenia drogi płytami YOMB.
5.     Paczki na „Dzień Seniora”
Mieszkaniec Tuchomia zawnioskował aby zagłosowano za przyjęciem nowej uchwały w sprawie dowożenia paczek z „Dnia Seniora” przez sołtysa i radę sołecką do seniorów, którzy pomimo zaproszenia, nie pojawili się na tym wydarzeniu.
Wszyscy mieszkańcy byli zgodni w tej kwestii i zaaprobowali pomysł mieszkańca. Uzyskano 1 głos wstrzymujący oraz 42 „za”.
6.     Plac zabaw przy ul. Wczasowej.
Jedna z mieszkanek Tuchomia zainteresowała się czy w wydatkach na plac zabaw przewidziane jest remont odwodnienia przy zjeżdżalni.
Radny Tadeusz Klawikowski wyjaśnił iż rura kanalizacyjna jest przygotowana i wkopana, czeka jedynie na podłączenie i dokończenie instalacji.
VIII.                Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2019r.
 
Głosowanie za przyjęciem wniosku Sołtysa i Rady Sołeckiej
 
„Za”   przyjęciem   wniosku   było:   33   uczestników   zebrania,           „przeciw”-   0,
„wstrzymało się” od głosu- 10.
 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu
 
 
IX.                    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
 
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego było 38 uczestników zebrania, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” -5.
 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
X.                      Przedstawienie wniosku sołectwa w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu
 
XI.                    Głosowanie za przyjęciem wniosku sołectwa w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 
„Za”   przyjęciem   wniosku   było:   43   uczestników   zebrania,           „przeciw”-   0,
„wstrzymało się” od głosu- 0.
 
XII.                  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku sołectwa w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.
 
Za    przyjęciem   uchwały    w    sprawie   zamiany   przedsięwzięć   lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2019 rok
było 42 uczestników zebrania, „przeciw”- 0, „wstrzymało się” -1. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
XIII.                Sprawy różne
TREŚĆ DYSKUSJI
 
1.     Zmiana statusu przystanku „Tuchom Warzenko”
Jedna z mieszkanek Tuchomia zawnioskowała aby zlikwidować status przystanku
„Tuchom Warzenko” – Na Żądanie.
 
2.     Dostosowanie godzin linii „Z” do planu zajęć dzieci dojeżdżających z Tuchomia do szkoły w Chwaszczynie.
Poproszono aby dostosować rozkład jazdy autobusu linii „Z” do planu zajęć w szkole w Chwaszczynie. Zwrócono uwagę na problem przepełnionej świetlicy szkolnej i braku dostosowania warunków aby mogły tam przebywać wszystkie dzieci oczekujące na autobus. Jedna z matek zwróciła uwagę na problem „przesiadywania” przez dzieci w Biedronce w Chwaszczynie w czasie oczekiwania na autobus.
Burmistrz zauważył iż należy zwrócić się również do dyrekcji szkoły w Chwaszczynie celem korekty planu zajęć aby dostosować go do obecnego rozkładu jazdy linii „Z”, jednocześnie oznajmił iż sam również wystąpi do dyrektora w tej sprawie, oraz wystąpi o korektę rozkładu jazdy linii „ Z” aby dostosować go do planu zajeć dzieci w Tuchomiu.
 
3.     Busz szkolny dla dzieci z Tuchomia.
Panie z Tuchomia zwróciły uwagę na dalszy brak busa który odwoziłby dzieci do szkoły. Pan burmistrz zwrócił uwagę iż przejazdy dla dzieci dojeżdżających do szkoły linią „Z” jest darmowa.
Mieszkanki Tuchomia zaproponowały również aby dla Tuchomia wykorzystać już istniejący Autobus Szkolny z Chwaszczyna który często przejeżdża przez Tuchom.
Burmistrz oświadczył iż skontaktuje się z przewoźnikiem w sprawie ustalenia tej kwestii.
Burmistrz przyjął wniosek mieszkańców o busa szkolnego dla dzieci z Tuchomia dojeżdżających do szkoły w Chwaszczynie.
 
4.     Linia „Z”
Zaproponowana również aby zwiększyć ilość kursów linii „Z” aby dzieciom z Tuchomia zagwarantować większy komfort korzystania z komunikacji miejskiej.
Jeden z mieszkańców Tuchomia przypomniał iż na poprzednim zebraniu wiejskim padł pomysł aby skrócić długość kursu, ograniczając go do przystanku „Kacze Buki” przez co mogłaby by być zwiększona ilość kursów.
 
5.     Ciśnienie wody
Problem z dostarczaniem do domów wody latem częściowo został zniwelowany przez powstanie nowych zbiorników w Chwaszczynie.
Burmistrz oznajmił również iż modernizacji uległa jedna ze studni w Chwaszczynie, ze względu na jej awarię, co mogło skutkować zmniejszeniem ciśnienia wody w wodociągu w Tuchomiu.
Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę iż średnica rur w sieci wodociągowej jest zbyt mała aby mogła obsłużyć całe sołectwo.
6.     Przejście dla pieszych na ulicy Gdyńskiej na wysokości ul. Pogodnej
Mieszkanki Tuchomia zaapelowały o rozwiązanie kwestii niebezpiecznego przejścia dla pieszych na w/w lokalizacji. Notorycznie mają tam miejsca wypadki i zdarzenia z udziałem pieszych i kierowców.
Niestety w związku w tym iż GDDiK planuje przebudowę całego skrzyżowania, światłą w tym miejscu nie zostaną zainstalowane.
Burmistrz przypomniał iż przebudowa skrzyżowania jest w planach, niestety na wykonanie tej inwestycji jedyny wpływ ma GDDiK które jest zarządcą tej drogi. Zadanie to jest wpisane na listę, niestety musi czekać w kolejce.
Burmistrz przyjął wniosek o wystąpienie o ustawienie fotoradaru w tym miejscu.
 
7.     Inwestycja kanalizacyjna
Mieszkaniec Tuchomia zwrócił uwagę na brak planu budowy kanalizacji we wschodniej części Tuchomia. Burmistrz oznajmił iż aktualnie Gmina jest w trakcie budowy kanalizacji dla zachodniej części Tuchomia, co skutkuje aktualnym brakiem pieniędzy na kolejne tak kosztowne przedsięwzięcie. Zauważył również iż we wschodniej części Tuchomia zabudowa nie pozwala na taką inwestycję- jest za mało zwarta.
Sołtys i Rada Sołecka oznajmili iż wniosek o budowę kanalizacji we wschodniej części sołectwa jest zamieszczony we wniosku do budżetu gminy na 2020 rok.
 
8.     Wniosek Mieszkańców o wymianę azbestowej części sieci wodociągowej przy ul Długiej.
W związku z rozpoczynającymi się pracami nad chodnikiem przy ul. Długiej, Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Tuchomia złożyli wniosek o wymianę części sieci wodociągowej gdzie wciąż w użytku jest sieć azbestowa.
Burmistrz oznajmił iż takie prace są zawsze wykonywane podczas budowy chodników w Gminie.
 
9.     Płyty YOMB na ulice Pszenną.
Mieszkaniec Tuchomia zaapelował o wyłożenie płytami YOMB pozostałych 20 m ul Pszennej gdzie ich brakuje.
 
10.  Utwardzenie części ulicy od ul. Spacerowej do ul. Jeziornej.
Jeden z mieszkańców Tuchomia zauważył na dalszy brak działań w kwestii utwardzenie części ulicy od ul. Spacerowej do ul Jeziornej.
Zapewniono iż po wybudowaniu kanalizacji problem ten zostanie rozwiązany.
 
11.  Handel przyuliczny w Tuchomiu przy DK nr 20.
Mieszkaniec Tuchomia zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo jakie sprawia handel przyuliczny odbywający się przy DK nr 20 w Tuchomiu. Burmistrz oznajmił iż pochyli się nad tą sprawą i wystąpi do GDDiK o rozwiązanie tego problemu.
 
XIV.              Zakończenie obrad
Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 20:20. W załączeniu do protokołu:
1.     Lista obecności
2.     Wniosek w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
3.     Uchwała w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
4.     Wniosek sołectwa w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
5.     Uchwała w sprawie zamiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 
 
 
 
…………………………….                                                                                              .……………………………


Pisma, Uchwały, Wnioski

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 r

1.Dzień Seniora 5000zł
2.Dzień Dziecka 3000zł
3.Strona internetowa 1000zł
4.Wykonanie projektu oświetlenia ul.Kwiatowej 2400zł
5.Turniej piłki nożnej 1500zł
6.Zakup namiotu 1200zł
7.Plac zabaw przy ul.Wczasowej 30000zł
8.Pływanie na byle czym 5500zł
9.Dożynki i Festyn Kaszubski 4000zł
10.Plyty Jumbo na ul. Polna 3500zł
11.Stojak na rowery 800zł
12.Dzień Sąsiada 1500zł
13.Kwiaty na upiększenie wsi 1000zł
14.Płyty Jumbo ul.Banińska21013,35zł
15. Płyty Jumbo ul.Pszenna 22000zł
Podział Funduszu został formalnie przegłosowany i przyjęty uchwałą 1/2017 z dnia 13.092017. Dokumenty w zakładce Pisma

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage